Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Az egikert.hu weboldalt a A Segítők Egyesület üzemelteti. Az üzemeltető jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről. Amikor az egikert.hu szolgáltatásait használod, az adatkezelőre bízol bizonyos személyes adatokat.

1. Az adatkezelő

A Segítők Föld-védő, Közösségfejlesztő és Menedéképítő Egyesület 8742 Esztergályhorváti, Rákóczi Ferenc utca 65. E-mail: hello@egikert.hu

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Az egikert.hu látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra az adatkezelő nem használja, de remarketing eszközökön keresztül (Google követőkód, Facebook pixel) az adományozás népszerűsítésére igen. Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia. A hírlevél igénylés, online kapcsolatfelvétel, adományozás és egyéb megkeresések esetén a felhasználó nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét az adatkezelő kizárólag kapcsolattartási célra használja. Az adatkezelő a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára. Amennyiben adományozol adatkezelő részére akár PayPal, akár más fizetési eszköz útján, az adatkezelő kezelésébe kerülhet neved, bankszámlaszámod vagy PayPal-azonosítód és befizetett tétel összege, valamint a fizetés ideje. Az adatkezelő az adatokat kizárólag az adott folyamatban használja, és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

3. Az adatkezelés jogalapja

A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés céljai

  • Weboldal látogatói adatok – A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.
  • Hírlevél vagy azonnali értesítés új bejegyzésről feliratkozás – Az adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett hírlevelet vagy azonnali értesítést igényeljen, az adatkezelő pedig hírlevelet ill. értesítést küldhessen számára. A személyes adatok kezelése mind szolgáltatás biztosítása, mind az érintettel való ezirányú kommunikáció céljából történik. A személyes adatokat az adatkezelő eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. A hírlevél vagy az azonnali értesítés lemondása úgy történik, hogy az e-mail láblécében található az alábbi szöveget helyezzük el: “Nem te iratkoztál fel vagy nem szeretnél a továbbiakban értesítéseket kapni? Kérlek, kattints ide a leiratkozáshoz.” A linkre kattintva az adott e-mail cím automatikusan törlődik a hírlevél/értesítési listáról.
  • Adományozás – Az adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az adatkezelő és az érintett közötti kommunikációt szavatolja. A személyes adatokat az adatkezelő eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.
Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően. Amennyiben hozzájárultál ahhoz, hogy adataitadat hírlevél, értesítés, adományozás céljára használjuk, ezen adatokat addig tároljuk, míg arról másként nem rendelkezel / a hozzájárulást visszavonod.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát. A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Hírlevél/azonnali értesítés igénylése estén az új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető az érintett e-mail címe.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Hozzáférés Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Mindezeket a jogokat csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseidet, nyilatkozataidat, panaszaidat jelentsd be az adatkezelő valamely elérhetőségén. Készülj fel rá, hogy jogaid gyakorlásához szükség lesz személyazonosságod igazolására. Helyesbítés és törlés Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül válaszol az adatkezelő. Tiltakozás A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén és egyéb elérhetőségein. Adatok hordozhatósága Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat az alábbi helyeken tároljuk:
  • a Sybell.hu internetszolgáltató szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szerverén. A szerver Budapesten (Magyarország) található, a 2. pontban megadott adatokat az adatkezelő harmadik országba nem továbbítja.
  • az adatszolgáltató címén található, digitálisan titkosított adathordozókon.
A személyes adatokat papír alapon nem tároljuk.

Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Euórópai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza. Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdésed van, akkor azt a siewert@me.com e-mail címre jutassasd el. Az adatkezelő a személyes adataidat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban a személyes adataid feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretnél tenni, vagy más módon elégedetlen vagy azzal kapcsolatban, ahogyan az adataidat kezeljük, jogodban áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján. Legutolsó frissítés: 2020. október 6.